Ponad tysiąc użytkowników uczestniczyło w konferencji podsumowującej prace nad projektami IIaPGW i aPZRP

26 listopadaa 2021 r.

17 i 18 listopada w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca przygotowanie dwóch kluczowych dokumentów systematyzujących gospodarkę wodną w Polsce. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne konferencja odbyła się w formule online. Wzięło w niej udział blisko 950 osób, w tym przedstawiciele administracji różnych szczebli, instytucji centralnych, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych.


Konferencja stanowiła podsumowanie procesu konsultacyjnego drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW) oraz pierwszej aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). W jego trakcie udało się zgromadzić łącznie ponad 2 tys. uwag, z których znaczna część miała wpływ na ostateczny kształt konsultowanych dokumentów. 3,5 tys. osób wzięło udział w 15 spotkaniach online dotyczących IIaPGW, a na 31 spotkań poświęconych aPZRP zarejestrowano 2,5 tys. uczestników. Tak duże zainteresowanie tylko pokazuje, że temat bezpieczeństwa powodziowego oraz jakości i ilości wód jest istotny społecznie. Ma to znaczenie o tyle, że akceptacja społeczna jest niezbędna dla realizacji działań zaplanowanych w obydwu dokumentach – ich koszt bowiem wyceniono na ok. 74 mld zł.


Briefing prasowy

Konferencję w dniu 17 listopada poprzedził briefing prasowy, który oficjalnie otworzyli Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą – Krzysztof Woś. Zgromadzeni na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie dziennikarze pytali m.in. o stan zasobów wód podziemnych będących rezerwuarami dobrej jakości wód, czynniki wpływające na stan wód, jak również o działania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe oraz ich koszty. Szczegółowe informacje są do pobrania tutaj.

Przemysław Daca, Prezes PGW WP, Wiceprezes Krzysztof Woś, PGW WP. Źródło: www.apgw.gov.plKonferencja ogólnopolska IIaPGW i aPZRP

Podczas dwudniowej konferencji przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Wód Polskich opowiadali m.in. o przekładaniu ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac na propozycje działań służących osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu wód w naszym kraju. Eksperci odpowiedzialni za przygotowanie projektów IIaPGW oraz aPZRP zaprezentowali, jak dokumenty planistyczne zmieniły się po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych oraz przedstawili wyniki konsultacji prognoz oddziaływania na środowisko. Wszystkie materiały, które były omawiane na spotkaniu są dostępne tutaj.

Od lewej: Dyrektor Wojciech Skowyrski, Dyrektor Przemysław Gruszecki, PGW WP, Dyrektor Bogucka-Szymalska, MI, moderator: Krzysztof Okrasiński. Źródło: www.apgw.gov.pl


Panele dyskusyjne dla IIaPGW i aPZRP

Ważnym elementem konferencji były prowadzone równolegle na platformie Webex panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom związanym z IIaPWG i aPZRP. W ramach IIaPGW rozmawiano o derogacjach - odstępstwach z art. 4.4, 4.5 i 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz działaniach renaturyzacyjnych i udrażnianiu barier migracyjnych, natomiast w ramach aPZRP – o znaczeniu analiz ekonomicznych i wariantowania w procesie planistycznym i procesie inwestycyjnym oraz działaniach technicznych i nietechnicznych w zarządzaniu ryzykiem powodziowym.

W panelach wzięły łącznie udział 764 osoby. Prezentacje ekspertów z paneli znajdują się tutaj.

Dyskusje panelowe w ramach IIaPGW. Od lewej: Joanna Sasal, PGW WP, Sylwia Horska i Ewelina Szałkiewicz, CDM Smith, w trakcie dyskusji o działaniach renaturyzacyjnych i udrażnianiu barier migracyjnych”. Z prawej: Przemysław Gruszecki, PGW WP i Krzysztof Okrasiński, CDM Smith prowadzący panel pn. „Derogacje - odstępstwa z art. 4.4, 4.5 i 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej”.

Wnioski z paneli dyskusyjnych zostały omówione w ostatnim bloku konferencji. Dyskutowano m.in. o takich kwestiach jak podmioty odpowiedzialne za realizację działań wskazanych w IIaPGW oraz ich finansowanie, planowanie długofalowe w gospodarce wodnej, pogodzenie działań prośrodowiskowych z przeciwdziałaniem powodzi. Zaprezentowano też przykłady projektów prośrodowiskowych (Biała Tarnowska i LIFE Pilica). Zapis całej konferencji znajduje się na stronie: https://www.apgw.gov.pl/pl/konferencja-podsumowujaca-konsultacje-spoleczne.

Ponad tysiąc osób wzięło udział w konferencji dzięki formule hybrydowej

Temat aktualizowanych po raz drugi planów gospodarowania wodami, stanowiących podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan polskich zasobów wodnych oraz skoordynowanych z nimi, uaktualnianych po raz pierwszy planów zarządzania ryzykiem powodziowym, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka powodziowego, przyciągnął uwagę wielu instytucji oraz osób fizycznych. Na dwa dni konferencji zarejestrowało się 719 osób, które aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, mając możliwość komentowania i zadawania pytań na czacie. Łącznie streaming konferencji na stronach projektowych śledziło blisko 1000 osób.Efektem odniesienia się do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych obu dokumentów będzie tabela rozbieżności, która po zaakceptowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury, zostanie upubliczniona. Finalnie, po przejściu ścieżki legislacyjnej oraz uzgodnieniowej, projekty IIaPGW i aPZRP zostaną przyjęte w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, jako dokumenty obowiązujące prawnie. Więcej o konsultacjach społecznych tych dokumentów oraz materiałach z konferencji można znaleźć na stronach: www.apgw.gov.pl i www.stoppowodzi.pl

 

 

 

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK