Wejście w życie II aktualizacji Planów gospodarowania wodami

27 marca 2023 r.

23 marca 2023 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planów gospodarowania wodami na 7 obszarach dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły oraz Świeżej. Dla pozostałych dwóch obszarów dorzeczy rozporządzenia weszły w życie w lutym 2023 r. (17 lutego – Wisła, 24 lutego – Odra). Tym samym druga aktualizacja Planów gospodarowania wodami (IIaPGW) obowiązuje na obszarze całej Polski.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to jedne z najważniejszych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, których projekty są opracowywane i aktualizowane co 6 lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Stanowią one podstawę do podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych na obszarze dorzecza i zasady gospodarowania nimi. Służą także koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody.IIaPGW zawierają m.in. informacje dotyczące:
  • charakterystyki dorzecza, w tym: wykaz jednolitych częściach wód (JCW), rejestr wykazów obszarów chronionych, status JCW (naturalne, silnie zmienione, sztuczne części wód); presji determinujących stan wód;
  • celów środowiskowych dla JCW i obszarów chronionych oraz odstępstw;
  • analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód;
  • zestawu działań podstawowych i uzupełniających.

Treść rozporządzeń IIaPGW (wraz z załącznikami) opublikowana została w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod poniższymi linkami:

Obszar dorzecza

Akt prawny

Metryczka

Wisły

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Dz.U.2023.300

Odry

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Dz.U.2023.335

Dniestru

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru

Dz.U.2022.2740

Dunaju

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju

Dz.U.2023.210

Banówki

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Banówki

Dz.U.2023.86

Łaby

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby

Dz.U.2023.189

Niemna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna

Dz.U.2023.114

Pregoły

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły

Dz.U.2023.207

Świeżej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej

Dz.U.2023.206PGW Wody Polskie udostępniły na stronie apgw.gov.pl/pl/III-cykl-materialy-do-pobrania dodatkowe materiały związane z IIaPGW jedynie o charakterze pomocniczym (prawnie obowiązującymi dokumentami są rozporządzenia Ministra Infrastruktury publikowane w Dzienniku Ustaw):
  • IIaPGW w formatach edytowalnych (w tym załączniki w formacie .xlsx); 
  • narzędzie do wyszukiwania i pobierania kart charakterystyk JCWP i JCWPd;
  • dane przestrzenne IIaPGW (geobaza oraz warstwy w formacie .shp);
  • zestaw działań wraz ze wskazaniem jednostki odpowiedzialnej za ich realizację.
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK