Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem III aktualizacji planów gospodarowania wodami (III aPGW)

14 lutego 2023 r.

Ministerstwo Infrastruktury opracowało ostateczną wersję harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem III aktualizacji planów gospodarowania wodami (III aPGW).

Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem IIIaPGW jest zestawieniem tabelarycznym planowanych zadań wraz z instytucją odpowiedzialną za ich realizację, terminem realizacji oraz podstawą prawną realizacji zadania. Obejmuje 32 zadania pogrupowane w 8 obszarów tematycznych: 

  1. Harmonogram i program prac; 
  2. Charaktetystyki; 
  3. Identyfikacja i analiza presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy; 
  4. Wykazy obszarów chronionych i ustalenie celów środowiskowych; 
  5. Raport do KE - art. 15 RDW; 
  6. Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód; 
  7. Wykaz inwestycji i działań; 
  8. Opracowanie III aPGW. 

Projekt tego opracowania został sporządzony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, po uzyskaniu opinii państwowej służby hydrogeologicznej (realizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy) w zakresie wód podziemnych i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu wód, a następnie przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

Harmonogram i program prac będzie obowiązywał w latach 2022 – 2027 i zakończy się po przyjęciu w drodze rozporządzenia ministra do spraw gospodarki wodnej III aktualizacji planów gospodarki wodnej na mocy art. 321 ustawy Prawo wodne.
 

Zgodnie z art. 319 ust. 4 pkt 1) ustawy Prawo wodne projekt harmonogramu i programu prac przekazany został do półrocznych konsultacji społecznych dnia 21 czerwca 2022 r. Termin zgłaszania uwag upłynął dnia 21 grudnia 2022 r. Podczas półrocznych konsultacji społecznych zostało zgłoszonych 13 uwag. 

Materiały do pobierania:  


Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK