Podsumowanie konsultacji społecznych IIaPGW – jak informowaliśmy społeczeństwo?

18 październikaa 2021 r.

14 października 2021 r. zakończył się proces zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych II aktualizacji planów gospodarowania wodami dla 9 obszarów dorzeczy, prowadzonych przez Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Konsultacje społeczne IIaPGW to najważniejszy etap realizowanego przez PGW WP projektu, w trakcie którego każdy mógł zabrać głos w sprawie gospodarowania wodami w Polsce.
Od 14 kwietnia do 14 października br. trwały półroczne konsultacje społeczne dotyczące II aktualizacji planów gospodarowania wodami - IIaPGW. W ten sposób Ministerstwo Infrastruktury oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie umożliwiło wszystkim zainteresowanym wypowiedzenie się na temat szeroko rozumianej gospodarki wodnej oraz zgłoszenie uwag do projektów tych planów. W ramach konsultacji społecznych odbyło się 15 spotkań w formule on-line, których gospodarzami były następujące miasta: Szczecin, Warszawa, Łódź, Kielce, Olsztyn, Gdańsk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kraków, Gliwice, Wrocław, Bydgoszcz, Poznań i Zielona Góra. Spotkania dotyczyły dziewięciu obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej. Trzy spotkania: w Szczecinie, Gdańsku oraz Łodzi były spotkaniami łączonymi, które odnosiły się do projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) oraz aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP).

W trakcie spotkań eksperci omówili założenia projektów planów, przeanalizowali istniejące presje wywierane na wody oraz działania naprawcze proponowane w projektach IIaPGW. W związku z obostrzeniami epidemicznymi spotkania miały charakter hybrydowy, gdzie każde ze spotkań było streamowane na stronie projektu a nagrania udostępnione w zakładce: https://www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje-spotkania-konsultacyjne.

Łącznie przy projekcie IIaPGW, z ramienia wykonawcy planów, pracowało ponad 130 ekspertów, a także eksperci Ministerstwa Infrastruktury oraz Wód Polskich, z jednostek zajmujących się planistyką, w KZGW oraz 11 RZGW.


Ponad tysiąc aktywnych uczestników na spotkaniach hybrydowych

W 15 spotkaniach online wzięło czynny udział 1048 osób, od których - przez zadawanie pytań na czacie -  wpłynęło łącznie 176 uwag i pytań dotyczących dokumentów planistycznych. Jednocześnie, transmisję spotkań na żywo, na stronie www.apgw.gov.pl obejrzało 3535 niezarejestrowanych użytkowników.

Każde spotkanie poprzedził briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i dyrekcji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Umożliwiło to zwłaszcza dziennikarzom regionalnym i lokalnym, bezpośrednie zadanie pytań dotyczących poszczególnych inwestycji, planów czy wyzwań związanych z gospodarką wodną w ich regionach, a tym samym przekazanie swoim odbiorcom odpowiedzi oraz informacji dotyczącej możliwości aktywnego włączenia się w proces konsultacji społecznych IIaPGW.
Kampania informacyjna dotycząca procesu konsultacji

Troska o dobry stan jakościowy i ilościowy wód w Polsce to jedno z kluczowych zadań Wód Polskich, dlatego w trakcie konsultacji społecznych trwała kampania informacyjna, której celem było informowanie społeczeństwa na temat II aktualizacji planów gospodarowania wodami oraz zachęcanie do aktywnego włączenia się w konsultacje społeczne poprzez zgłaszanie uwag czy zadawanie pytań. Istotnymi narzędziami kampanii były: strona internetowa projektu, artykuły sponsorowane, newsletter oraz działania media relations, a zwłaszcza konferencje prasowe przed poszczególnymi spotkaniami konsultacyjnymi.

Źródłem wiedzy oraz aktualności związanych z projektem jest strona https://apgw.gov.pl na której między innymi można się zapoznać z projektami IIaPGW, ideą konsultacji społecznych, harmonogramem spotkań, relacjami z ich trwania, sposobami zgłaszania uwag, ale też poprzez którą można było zgłosić uwagi w czasie trwania konsultacji. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało również szereg materiałów wspierających proces konsultacji, takich jak: niespecjalistyczne wersje planów, broszurę informacyjną, ulotki czy plakaty, które są dostępne tutaj.

Istotnym narzędziem były również artykuły sponsorowane, które nie tylko poruszały zagadnienia związane z problematyką ilości i jakości wód w Polsce, ale które przede wszystkim zachęcały do aktywnego włączenia się w proces konsultacji, z wypowiedziami ekspertów oraz informacjami przybliżającymi rolę planistyki w gospodarowaniu wodami oraz działania na rzecz poprawy jakości wód w naszym kraju. Są to artykuły na:

1. National Geographic Polska – „Doceń wodę! to motyw przewodni tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody” – woda jest źródłem życia i motorem napędowym dla wszystkich światowych gospodarek. Brak dostępu do niej prowadził w przeszłości do upadku cywilizacji. W dobie zmian klimatycznych staje się ona towarem deficytowym, a widmo zbliżającego się kryzysu klimatycznego wymaga zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wód dla przyszłych pokoleń. Działania Wód Polskich na rzecz retencji i ochrony zasobów wodnych to gwarancja bezpiecznej przyszłości.

2. Portalu SamorządowymRola samorządów w działaniach na rzecz poprawy stanu wód w kraju – wychodząc od zmian klimatu i niedoboru wody pitnej, artykuł porusza temat ochrony zasobów wodnych, zrównoważonego korzystania z nich, potrzeby retencji, ochrony jakościowej i ilościowej, ale też podkreśla istotną rolę samorządów, które mają realny wpływ na kształtowanie gospodarki wodnej w naszym kraju, m.in. poprzez realizację działań naprawczych wynikających z planów gospodarowania wodami.

3. Buisness Insider – „Hydroportal – pozyskanie informacji o wodach nigdy nie było prostsze – w artykule można przeczytać o Hydroportalu, narzędziu, które, zwłaszcza dla osób planujących inwestycje na danym terenie, umożliwia skorzystanie z baz danych i uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań związanych z gospodarką wodną, w tym m.in. czy interesujący nas grunt znajduje się na obszarze chronionym, terenie zalewowym oraz jakie są ograniczenia w osiągnięciu celów środowiskowych dla danej inwestycji.

4. Polska Press – na wszystkich portalach mediów regionalnych, m.in.:
  • Dziennika Bałtyckiego – Sukces zaczyna się od planowania! Ruszają konsultacje społeczne planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy – artykuł informował o starcie konsultacji społecznych, podkreślał kluczową rolę społeczeństwa w kształtowaniu gospodarki wodnej w naszym kraju, a także udzielał konkretnych wskazówek, gdzie i w jaki sposób zabrać głos w sprawie wody.
  • Dziennika Zachodniego – Czysta woda, prosta sprawa? Poznajmy fakty– w nawiązaniu do minionych wakacji, często spędzonych nad wodą, artykuł odnosi się do danych dotyczących wód w Polsce, które pokazują, że prawie 75% wód rzecznych oraz ponad 20% jeziornych wymaga podjęcia działań naprawczych, które poprawią lub utrzymają ich dobry stan. Artykuł przypominał również i zachęcał do włączenia się w proces konsultacji społecznych w ramach IIaPGW.

W trakcie trwania konsultacji społecznych, istotną rolę komunikacji ze społeczeństwem na temat tego, co dzieje się w projekcie IIaPGW, ale też samych konsultacji społecznych, stanowiły newslettery, przekazujące bieżące informacje o projekcie oraz konsultacjach społecznych, zachęcając do aktywnego włączenia się w ten proces.  


Udział w konsultacjach społecznych IIaPGW - nie byłby możliwy bez sprawdzonych narzędzi

Przez cały okres trwania konsultacji społecznych, niezależnie od spotkań konsultacyjnych, do 14 października można było zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące projektów IIaPGW poprzez ankietę online na stronie, poprzez wiadomość e-mail, pisemnie, w miejscu udostępnienia dokumentów planistycznych, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie, pisemnie przesyłając uwagi na adres Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie oraz ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

Obecnie proces zbierania uwag w ramach konsultacji społecznych IIaPGW został zakończony. Aktualnie trwa zliczanie uwag i udzielania odpowiedzi przez wykonawcę planów - firmę CDM Smith oraz zespół ekspertów MI i PGW WP, który zostanie sfinalizowany przez Ministerstwo Infrastruktury, poprzez zatwierdzenie tabeli rozbieżności. Efekty tych prac zostaną udostępnione wszystkim zaangażowanym i zainteresowanym w działania na rzecz poprawy stanu wód w naszym kraju. Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie oraz zakładki www.apgw.gov.pl/konsultacje.


Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK