Konsultacje internetowe projektu wykazu jednolitych części wód powierzchniowych ze wskazaniem silnie zmienionych i sztucznych części wód

23 kwietnia 2019 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach wykazu jednolitych części wód powierzchniowych ze wskazaniem silnie zmienionych i sztucznych części wód. Potrwają one do 7 maja 2019 r.

Wyznaczanie silnie zmienionych i sztucznych części wód to procedura towarzysząca każdej aktualizacji planów gospodarowania wodami. Zgodnie z art. 4.3 Ramowej Dyrektywy Wodnej każdy kraj członkowski ma prawo wyznaczyć silnie zmienione i sztuczne części wód, dla których Dyrektywa wymaga osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego. Potencjał ten charakteryzuje się złagodzonymi normami środowiskowymi w stosunku do dobrego stanu, wymaganego dla naturalnych części wód. Możliwość wyznaczenia części wód jako silnie zmienionych lub sztucznych dotyczy tych z nich, dla których zmiany charakterystyk hydromorfologicznych konieczne do osiągnięcia dobrego stanu wód mogłyby oddziaływać znacząco niekorzystnie na środowisko w szerszym znaczeniu lub na cele którym służą obecne przekształcenia (żegluga, zaopatrzenie w wodę, ochrona przeciwpowodziowa etc.), a cele te nie mogą być racjonalnie osiągnięte za pomocą innych, korzystniejszych dla środowiska, środków. Obecnie trwające prace z jednej strony uwzględniają dotychczasowe doświadczenia krajowe i państw ościennych z poprzednich cykli planistycznych, z drugiej natomiast wprowadzają nowe propozycje metodyczne, opierające się na zatwierdzonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  metodzie oceny stanu hydromorfologicznego rzek w oparciu o tzw. wskaźnik HIR (Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny). Ponadto prace prowadzone są w dostosowaniu do nowego MPHP 1:10 000 oraz nowego, zaktualizowanego w latach 2015-2017, podziału na jednolite części wód powierzchniowych.

W załącznikach znajdą Państwo projekt wykazu, który powstał w ramach pracy pt. PRZEGLĄD I WERYFIKACJA METODYK WYZNACZANIA SILNIE ZMIENIONYCH I SZTUCZNYCH CZĘSCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WRAZ ZE WSTĘPNYM I OSTATECZNYM WYZNACZENIEM, podzielony według kategorii części wód. Obok dwóch spotkań konsultacyjnych, o którym wcześniej informowaliśmy, jest to kolejna forma włączenia społeczeństwa w proces wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód. Uwagi do wykazu można przesyłać na załączonym formularzu do dnia 7 maja br.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK