Spotkania konsultacyjne dot. projektu wykazu jednolitych części wód powierzchniowych ze wskazaniem silnie zmienionych i sztucznych części wód

11 kwietnia 2019 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zaprasza na spotkania konsultacyjne poświęcone dyskusji nad projektem wykazu silnie zmienionych i sztucznych części wód (SZCW i SCW). Spotkania konsultacyjne odbędą się 9 maja 2019 roku we Wrocławiu przy ul. Zaolziańskiej 1 (Q Hotel Plus) oraz 15 maja 2019 roku w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 (Golden Floor Tower).

Wyznaczanie SZCW i SCW to procedura towarzysząca każdej aktualizacji planów gospodarowania wodami. Zgodnie z art. 4.3 Ramowej Dyrektywy Wodnej każdy kraj członkowski ma prawo wyznaczyć SZCW i SCW, dla których wymagane jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego. Potencjał ten charakteryzuje się złagodzonymi normami środowiskowymi w stosunku do dobrego stanu, wymaganego dla naturalnych części wód. Wyznaczenie części wód jako silnie zmienionych lub sztucznych może dotyczyć tych z nich, dla których nie ma możliwości odwrócenia (częściowego lub całkowitego) istniejących zmian hydromorfologicznych celem przywrócenia do stanu dobrego, przede wszystkim ze względu na wpływ takich działań na cele, którym służą obecne przekształcenia (żegluga, zaopatrzenie w wodę, ochrona przeciwpowodziowa etc.).

Obecnie trwające prace z jednej strony uwzględniają dotychczasowe doświadczenia krajowe i państw ościennych z poprzednich cykli planistycznych, z drugiej wprowadzają nowe propozycje metodyczne, opierające się na zatwierdzonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska metodzie oceny stanu hydromorfologicznego rzek w oparciu o wskaźnik HIR (Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny). Ponadto prace prowadzone są w dostosowaniu do najbardziej aktualnej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 oraz nowego, zaktualizowanego w latach 2015-17, podziału na jednolite części wód powierzchniowych.

Spotkania konsultacyjne odbywają się w ramach realizacji projektu pn. „Przegląd i weryfikacja metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód wraz ze wstępnym i ostatecznym wyznaczeniem”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz stanowiącego element prac zmierzających do opracowania II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy na lata 2021 – 2027.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia (liczba miejsc ograniczona). Poniżej znajdą Państwo zaproszenie, szczegółowy program obu spotkań oraz formularze zgłoszeniowe.
 
Zaproszenie (PDF, 580 KB)
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK