Powstaje Plan przeciwdziałania skutkom suszy

28 marca 2019 r.

To pierwszy tak kompleksowy projekt działań w tej dziedzinie w naszym kraju. Już ponad 3,5 tys. interesariuszy otrzymało ankietę Stop Suszy. W tym roku rozpoczną się półroczne konsultacje społeczne Planu. Zakończenie prac nastąpi do końca 2020r.

Przygotowywany przez Wody Polskie Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), to dokument o strategicznym znaczeniu. Właśnie do niego będą się odnosiły wszystkie późniejsze, konkretne działania minimalizujące skutki suszy, podejmowane zarówno przez organy administracji rządowej, jak i samorządy.

Susza jest jednym z najbardziej dotkliwych i trudnych do przeciwdziałania zjawisk naturalnych oddziałujących na środowisko, gospodarkę i lokalne społeczności. Dane na temat rozmiarów tego zjawiska w Polsce są alarmujące. – Na jednego Polaka przypada rocznie ok. 1,6 tys. m sześć. wody odpływającej rzekami. Średnia dla całej Europy to 4,5 tys. m sześć. W trudnej walce z suszą potrzebne są działania długofalowe, strategiczne, które przyczynią się do minimalizowania jej skutków – wyjaśnia Rafał Jakimiak, specjalista z Wydziału Planowania Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy PGW WP, kierownik zespołu opracowującego plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Celem trwającej ankietyzacji (ankietyzacja prowadzona była w dniach 17.12.2018 -15.02.2019 r.) jest zebranie danych przydatnych do opracowania katalogu zagrożeń oraz programu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Wśród interesariuszy objętych badaniem są zarówno instytucje administracji publicznej (ministerstwa, specjalistyczne jednostki administracji rządowej, administracja samorządowa), jak i użytkownicy wód z różnych sektorów gospodarki, instytucje naukowo-badawcze oraz organizacje pozarządowe związane z gospodarowaniem wodą i ochroną zasobów wodnych. Pytania ankiety dotyczą występowania zjawiska suszy i wywoływanych przez nią strat. Odpowiedzi umożliwią zgłoszenie do Planu, realizowanych oraz planowanych działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Ogólnopolska konferencja Stop suszy! – w Światowym Dniu Wody

Światowy Dzień Wody to tradycyjnie okazja do zwrócenia uwagi na najważniejsze kwestie w obszarze gospodarki wodnej w Polsce. Nie inaczej było w tym roku. 22 marca w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego ponad 150 ekspertów dyskutowało o jednym z narastających problemów – zjawisku suszy w Polsce. Tematy ogólnopolskiej konferencji Stop suszy! przedstawiały zagadnienia planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). 

Dokonana została m.in. wszechstronna identyfikacja zjawiska suszy w podziale na poszczególne jej typy. Przedstawione zostały także obszary wrażliwe na suszę – pierwsze wyniki przeprowadzonej w ramach PPSS ankietyzacji. Aż 75 proc. wypełnionych ankiet trafiło do PGW WP. — To pierwszy, spektakularny sukces naszego projektu. Przy tak skomplikowanych zagadnieniach rzadko się zdarza tak duże zainteresowanie — mówił w dniu konferencji Przemysław Daca, Prezes PGW WP. — Świadczy to zarazem o właściwej identyfikacji przez środowiska związane z wodą obecnych i potencjalnych zagrożeń powodowanych przez zjawisko suszy. To cieszy, bo mamy niepowtarzalną szansę być mądrymi przed szkodą — dodał.

W dyskusji nie zabrakło także szerszego kontekstu – globalnych zmian klimatu, z którymi boryka się także Polska. Społeczna wiedza o tym, że Polska cierpi na niedobór wody jest bardzo mała. Tymczasem pod względem zasobów wodnych zajmujemy przedostatnie miejsce w UE, a na jednego mieszkańca Polski przypada rocznie ok. 1,6 tys. m. sześc. wody pitnej i jest to 3 razy mniej niż średnio w Europie!

PPSS to trzeci, po Planach gospodarowania wodami oraz Planach zarządzania ryzykiem powodziowym projekt służący zrównoważonemu gospodarowaniu wodami i ustaleniu zasad oraz instrumentów zarządzania zasobami wodnymi.

Do przygotowania Planu Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268). Umowa na przeprowadzenie kompleksu zadań związanych z opracowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy została podpisana w listopadzie 2018 r. Dodatkowym polem do prezentacji projektu Planu będą trzy ogólnopolskie konferencje i konsultacje społeczne. Prace finansowane są z funduszy europejskich.

Na zdjęciu: Pani Joanna Kopczyńska, zastępca prezesa ds. zarządzania środowiskiem wodnym PGW WP.
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK