Projekty II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - raport z konsultacji społecznych

10 majaa 2022 r.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Infrastruktury zawiadamia o zakończeniu procesu konsultacji społecznych projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Konsultacje społeczne projektów IIaPGW trwały od 14 kwietnia 2021 r. do 14 października 2021 r. W tym czasie złożonych zostało łącznie 1529 uwag. 59% z nich dotyczyło obszaru dorzecza (OD) Wisły, 38% OD Odry, 0,72% OD Pregoły. W przypadku pięciu pozostałych dorzeczy wartości te wynoszą po około 0,26%. Spośród 1529 zebranych uwag uwzględniono 344, z czego 105 częściowo, pozostałe uwagi wyjaśniono.

W okresie trwania konsultacji społecznych zorganizowano 15 spotkań konsultacyjnych w formule on- line, a ich gospodarzami były następujące miasta: Szczecin, Warszawa, Łódź, Kielce, Olsztyn, Gdańsk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kraków, Gliwice, Wrocław, Bydgoszcz, Poznań i Zielona Góra. W dniach 17- 18 listopada 2021 r. zorganizowano w formie online konferencję podsumowującą przygotowanie projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) oraz drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW).

Pełen raport, zestawienie uwag i odpowiedzi z konsultacji społecznych projektu IIaPGW na obszarach konsultowanych dorzeczy oraz inne materiały znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekty-ii-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-na-obszarach-dorzeczy---raport-z-konsultacji-spolecznych

W związku z wejściem w życie dnia 22 grudnia 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zgodnie z art. 3. ust. 3 pkt 6 plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy – stają się planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w rozumieniu art. 318 ust. 1 niniejszej ustawy i podlegają przeglądowi i aktualizacji do dnia 22 grudnia 2022 r.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK