SOOŚ dla projektów IIaPGW ruszają 30.09.2021

22 września 2021 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)


Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o planowanej procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów drugich aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach poszczególnych dorzeczy (dalej IIaPGW).

Jednocześnie Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że:

1.Wszyscy zainteresowani w dniach od 30 września do 20 października 2021 r. włącznie będą mogli zapoznać się z udostępnionymi materiałami, tj.:

• „Projektem drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Banówki” (kwiecień 2021 r.) oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu IIaPGW na obszarze dorzecza Banówki”,

• „Projektem drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru” (kwiecień 2021 r.) oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu IIaPGW na obszarze dorzecza Dniestru”,

• „Projektem drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju” (kwiecień 2021 r.) wraz z suplementem (wrzesień 2021 r.) oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu IIaPGW na obszarze dorzecza Dunaju”,

• „Projektem drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby” (kwiecień 2021 r.) wraz z suplementem (wrzesień 2021 r.) oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu IIaPGW na obszarze dorzecza Łaby”,

• „Projektem drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna” (kwiecień 2021 r.) wraz z suplementem (wrzesień 2021 r.) oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu IIaPGW na obszarze dorzecza Niemna”,

• „Projektem drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (kwiecień 2021 r.) wraz z suplementem (wrzesień 2021 r.) oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu IIaPGW na obszarze dorzecza Odry”,

• „Projektem drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły” (kwiecień 2021 r.) wraz z suplementem (wrzesień 2021 r.) oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu IIaPGW na obszarze dorzecza Pregoły”,

• „Projektem drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej” oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu IIaPGW na obszarze dorzecza Świeżej”,

• „Projektem drugiej aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (kwiecień 2021 r.) wraz z suplementem (wrzesień 2021 r.) oraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu IIaPGW na obszarze dorzecza Wisły”.

Dokumenty będą wyłożone do wglądu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa (piętro V, pokój nr 5.5) w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19, wymagane będzie uprzednie umówienie spotkania pod nr tel. 22 37 20 240). Dokumenty będą także dostępne na stronie internetowej projektu: https://apgw.gov.pl/pl/soos.

2. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 1.

3. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu podanego w punkcie 1. Pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

4. Uwagi i wnioski można będzie:

• przesyłać na adres poczty elektronicznej soos@cdmsmith.com, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
• składać pisemnie, przesyłając na adres pocztowy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,
• składać ustnie do protokołu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa (V p., pokój 5.5), w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19, należy uprzednio umówić spotkanie pod nr tel. 22 37 20 240),
• składać elektroniczne z wykorzystaniem formularza zamieszonego na stronie internetowej.

5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

6. Informacje dotyczące prowadzonych konsultacji zamieszczone zostaną na stronie internetowej https://apgw.gov.pl/pl/soos


Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK