Za nami 12 na 15 spotkań w ramach konsultacji społecznych IIaPGW

30 czerwca 2021 r.

Od 14 kwietnia do 14 października 2021 roku trwają półroczne konsultacje dotyczące projektu II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Do tej pory odbyło się 12 spotkań online, symbolicznie w 12 miastach. Wzięło w nich udział około 2,5 tysiąca osób, które chciały zapoznać się z prezentacjami ekspertów lub zadać pytanie dotyczące szeroko rozumianej problematyki wodnej w poszczególnych regionach. Łącznie dla 12 regionów, w których odbyły się konsultacje, zaplanowano około 27 tysięcy działań naprawczych dla prawie 4 tysięcy jednolitych części wód.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest odpowiedzialne za opracowanie projektów najważniejszych dokumentów planistycznych dotyczących gospodarowania wodami, a także zarządzania powodzią i zapobiegania skutkom suszy. Najważniejszą częścią aktualizacji planów gospodarowania wodami jest zestaw działań naprawczych, które będą realizowane po ich przyjęciu w formie rozporządzeń. Do 14 października trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Do tej pory odbyło się 12 z zaplanowanych 15 spotkań, których gospodarzami były: Szczecin, Warszawa, Łódź, Kielce, Olsztyn, Gdańsk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kraków, Gliwice, Wrocław, zaś spotkania dotyczyły dziewięciu obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej. Trzy spotkania: w Szczecinie, Gdańsku oraz Łodzi były spotkaniami łączonymi, które odnosiły się do projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) oraz aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP).

Aktywnie on-line

W związku z sytuacją epidemiczną wszystkie spotkania miały formułę on-line. Aby móc wziąć w nich aktywny udział, poprzez możliwość zadawania pytań na czacie, należało się wcześniej zarejestrować w przypisanym do danej lokalizacji terminie. Niemniej jednak każdy mógł oglądać przebieg poszczególnych spotkań poprzez transmisję na żywo na stronie https://www.apgw.gov.pl/.

Zaproszeni prelegenci przedstawili łącznie 78 prezentacji, które podsumowywały wynik analiz dotyczących stopnia przekształceń środowiska wodnego w naszym kraju, dominujących presji i wpływu działalności człowieka na ekosystemy związane z wodami   oraz wskazywały zestawy działań naprawczych, jakie należy podjąć, aby przywrócić lub utrzymać dobry stan wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce. Nie ma jednak jednej recepty dla całego kraju, stąd tak istotne było przyjrzenie się sytuacji gospodarki wodnej w poszczególnych regionach. W każdym ze spotkań aktywnie uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządowych, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz osoby indywidualne. Uczestnicy poprzez czat zadali ekspertom 133 pytania dotyczące tematów związanych ze stanem wód i gospodarowaniem nimi, renaturyzacji, retencji, oczyszczania ścieków, ale też konkretnych działań naprawczych, wyzwań czy inwestycji, które były kluczowe dla poszczególnych regionów. Po każdym spotkaniu wyznaczeni eksperci udzielali odpowiedzi na zadane na czacie pytania.

Łącznie we wszystkich spotkaniach konsultacyjnych dotyczących IIaPGW, aktywnie wzięło udział ponad 1000 osób, a około 2,5 tysiąca oglądało spotkanie i uczestniczyło w nim średnio przez około 2 godziny. To jest bardzo dobry rezultat, który pokazuje, jak ważnym tematem dla społeczeństwa jest woda.

Działania naprawcze w liczbach

Spotkania konsultacyjne służą nie tylko identyfikacji problemów związanych z gospodarką wodną, ale też wskazaniu konkretnych działań naprawczych, które mają poprawić stan wód powierzchniowych i podziemnych, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Dla regionów, w których do tej pory odbyły się spotkania, przewidziano prawie 27 tysięcy działań naprawczych na kwotę około 30 mld złotych.
 
Media i eksperci

Przed każdym spotkaniem konsultacyjnym zorganizowano briefingi prasowe. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Efektem tych działań jest ponad 100 publikacji w mediach, które dotyczą poruszanych na spotkaniach zagadnień oraz tematyki związanej z wyzwaniami, przed którymi stoją poszczególne regiony.  

Wakacje i co dalej

Już na początku września odbędą się kolejne spotkania konsultacyjne w Bydgoszczy (02.09), Poznaniu (07.09) i Zielonej Górze (09.09). Od 12 sierpnia można rejestrować się na spotkanie w Bydgoszczy, od 19 sierpnia na spotkanie w Poznaniu, a od 20 sierpnia na spotkanie w Zielonej Górze. Zachęcamy do zabrania głosu w sprawie wody poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych!

Przypominamy również, że do 14 października można składać uwagi i wnioski do projektów IIaPGW:
  • poprzez ankietę online na stronie www.apgw.gov.pl/pl/ankieta-apgw-II;
  • poprzez wiadomość e-mail na adres: konsultacje@apgw.gov.pl lub apgw@mi.gov.pl;
  • pisemnie, w miejscu udostępnienia dokumentów planistycznych, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;
  • pisemnie, przesyłając uwagi na adres Ministerstwa Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6,
    00-928 Warszawa;
  • ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK