IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Białymstoku

31 majaa 2021 r.

31 maja w Białymstoku odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania dla obszaru dorzecza Wisły, regionu wodnego Narwi. Przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie celów środowiskowych.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to jedne z najważniejszych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, których projekty są opracowywane co 6 lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zawierają zestawy działań, które należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać dobry stan wód i ekosystemów od nich zależnych, umożliwiając jednoczesne korzystanie z nich w sposób zrównoważony. Stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Projekty IIaPGW zostały przygotowane dla dziewięciu obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej.
 
- Region wodny Narwi to region o małych przekształceniach sieci rzecznej, głównie wynikających z rozwoju rolnictwa. Znaczna część regionu objęta jest europejską siecią ekologiczną Natura 2000. W granicach regionu znajdują się bardzo istotne obszary wodno-błotne o znaczeniu międzynarodowym. Są to: Biebrzański Park Narodowy oraz Narwiański Park Narodowy - obszary objęte Konwencją Ramsarską. Poza tym w granicach regionu wodnego Narwi znajduje się część kompleksu leśnego Puszczy Białowieskiej z Białowieskim Parkiem Narodowym, część Puszczy Augustowskiej oraz Puszcza Knyszyńska. Atrakcyjność turystyczna regionu i jej rozwój mogą stanowić zagrożenie, szczególnie dla zachowania cennych wodozależnych siedlisk przyrodniczych, podobnie jak zanieczyszczenia obszarowe, w tym spowodowane rozwojem rolnictwa, które stanowi ważną część gospodarczą regionu i ma istotny wpływ na stan jego wód. Zachęcamy Państwa do czynnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu II aktualizacji planów gospodarowania wodami obszaru dorzecza Wisły, regionu wodnego Narwi. Uczestnictwo społeczeństwa w konsultacjach jest dla nas nieocenioną wartością – mówi Marek Jadeszko, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Stan wód na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Narwi
 
Kluczowe problemy występujące w tym regionie wodnym to przede wszystkim zanieczyszczenia pochodzące z powietrza, dostające się do wód powierzchniowych poprzez opady deszczu i śniegu, czyli depozycja atmosferyczna, oraz zrzuty ścieków przemysłowych. Region wodny Narwi to obszar o dużym udziale gruntów ornych i intensywnym rolnictwie, co powoduje przekroczenia wartości granicznych środowiskowych norm jakości substancji powszechnie stosowanych w agrobiznesie. Obszar dorzecza Wisły stanowi miejsce występowania wszystkich gatunków ryb i minogów dwuśrodowiskowych notowanych w Polsce, dlatego podejmowanie działań mających na celu zapewnienie drożności rzek jest jednym z kluczowych zagadnień IIaPGW.
 
Jednolite części wód powierzchniowych oraz podziemnych to podstawowe jednostki planistyczne w gospodarowaniu wodami. Dla regionu wodnego Narwi analizom poddane zostały jednolite części wód powierzchniowych (jcwp) rzecznych, jeziornych, zbiornikowych i podziemnych. 58% występujących tutaj jcwp stanowią wody rzeczne, 41% jeziorne oraz jedna jednolita część wód zbiornikowych. Z uwagi na budowę geologiczną regionu, to znaczy płytkie występowanie wód oraz brak osadów trudno przepuszczalnych w strefie przypowierzchniowej, główna presja o charakterze obszarowym na wody podziemne związana jest z przenikaniem zanieczyszczeń wynikających z działalności rolniczej oraz z istnienia osiedli wiejskich, miejskich, zakładów przemysłowych, ferm oraz szlaków komunikacyjnych. Jednolite części wód podziemnych regionu wodnego Narwi nie zostały wskazane jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych.
 
Działania na rzecz poprawy stanu wód i osiągnięcia celów środowiskowych na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Narwi
 
W przypadku wód powierzchniowych zagrożonych jest 93 % jednolitych części wód rzecznych, 52 % jednolitych części wód jeziornych oraz jeden zbiornik znajdujący się w regionie wodnym Narwi.
 
Wykonane badania i analizy w ramach IIaPGW pozwoliły opracować zestawy działań naprawczych, mających na celu złagodzenie skutków wpływu działalności człowieka na środowisko wodne.  IIaPGW łącznie dla regionu wodnego Narwi wskazuje konieczność realizacji ok. 2 tys. działań naprawczych, na kwotę ponad 739 205 tys. zł, w tym zdecydowana większość kosztów dotyczy działań dotyczących wód rzecznych – aż 98%. Zestawy działań zaproponowano dla 303 jednolitych części wód, co stanowi 76% wszystkich części wód regionu wodnego, z czego 67% stanowią jcwp rzeczne a 33% jcwp jeziorne. Dla wód rzecznych najliczniejszą grupę stanowią działania naprawcze dla poprawy warunków obszarów chronionych oraz te związane z zapewnieniem ciągłości biologicznej rzek i potoków. W przypadku wód jeziornych główne działania ukierunkowane są na ograniczanie presji skumulowanych. W przypadku wód podziemnych nie zidentyfikowano konieczności projektowania dodatkowych działań, obowiązują dla nich te z katalogu działań krajowych. Zgodnie z harmonogramem wszystkie zaplanowane działania naprawcze powinny zostać zrealizowane do 2027 roku.
 

Nie bądź obojętny! Zabierz głos w sprawie wody
 
W półrocznych konsultacjach społecznych projektów IIaPGW, trwających od 14 kwietnia do 14 października 2021 roku, ogłoszonych przez Ministra Infrastruktury i realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, może wziąć udział każda zainteresowana osoba, firma lub organizacja. Oznacza to, że każdy ma możliwość zabrania głosu, a tym samym może mieć wpływ na to, w jaki sposób osiągany będzie, a następnie utrzymywany dobry stan wód. Po zakończeniu półrocznych konsultacji społecznych oraz procedury legislacyjnej, plany gospodarowania wodami zostaną przyjęte w formie rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.
 
Informacje o tym, jak wziąć udział w konsultacjach społecznych projektów IIaPGW dla 9 obszarów dorzeczy w Polsce dostępne są na stronie: www.apgw.gov.pl/konsultacje.

Zapis spotkania konsultacyjnia IIaPGW oraz prezentacje prelegentów znajdują się na stronie: https://www.apgw.gov.pl/pl/Bialystok-3105 

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK