IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Kielcach

19 majaa 2021 r.

18 maja w Kielcach odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły oraz przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie celów środowiskowych dla nich wyznaczonych.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to jedne z najważniejszych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, których projekty są opracowywane co 6 lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zawierają zestawy działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód i ekosystemów od nich zależnych, umożliwiając jednoczesne korzystanie z nich w sposób zrównoważony. Stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Projekty IIaPGW zostały przygotowane dla dziewięciu obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej.
 
- Dzisiejsze spotkanie w Kielcach oraz 10 czerwca w Krakowie mają na celu przybliżyć wszystkim zainteresowanym tematykę prac związanych z gospodarowaniem wodami oraz umożliwić kontakt z ekspertami biorącymi udział w tworzeniu projektów planów. Każdy obywatel ma możliwość – czy to podczas spotkań konsultacyjnych, czy też poprzez formularze na dedykowanej stronie internetowej – zabrać głos, wyrazić swoje zdanie i wpłynąć na otaczającą nas rzeczywistość – powiedziała Małgorzata Sikora Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Stan wód regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły – problemy i wyzwania
 
Tym, co stanowi duże wyzwanie dotyczące wód podziemnych w rejonie Kielc, jest obniżenie zwierciadła wody poziomów użytkowych. Jest to spowodowane w dużej mierze odwodnieniem kopalń odkrywkowych surowców skalnych oraz eksploatacją wód podziemnych przez ujęcia komunalne. Dodatkowym wyzwaniem są ścieki komunalne i przemysłowe, a także hałdy górnicze i składowiska odpadów. Co ciekawe, część z nich to stare składowiska, które są pozostałościami po dawnych, niefunkcjonujących już zakładach. W przypadku wód zbiornikowych w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły zagrożenie wynika w głównej mierze ze stanu wód spływających do zbiorników wodnych z wyższych odcinków rzek. Nie bez wpływu na stan wód pozostaje też podziemna infrastruktura miejska i przemysłowa, ale również działalność rolnicza oparta na szerokim zastosowaniu środków ochrony roślin i nawozów mineralnych.
 
Jednolite części wód powierzchniowych oraz podziemnych to podstawowe jednostki planistyczne w gospodarowaniu wodami. Problemem większości jednolitych części wód w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły są zanieczyszczenia z obszarów zurbanizowanych, ale też te związane z produkcją rolną w obszarze całego regionu wodnego i dorzecza.

Działania na rzecz poprawy stanu wód i osiągnięcia celów środowiskowych dla regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły
 
Wykonane badania i analizy w ramach IIaPGW pozwoliły opracować zestawy działań naprawczych, mających na celu złagodzenie skutków wpływu działalności człowieka na środowisko wodne. Dla regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły zaplanowano ponad 1,7 tys. działań naprawczych, których koszt to ok. 3,8 mld zł, z czego aż 99% stanowią te dla jednolitych część wód rzecznych. Zestawy działań zaproponowano dla 215 jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, co stanowi 77% wszystkich jednolitych części wód tego regionu wodnego, z założeniem ich realizacji do 2027 roku.
 
Działania dla wód rzecznych dotyczą w dużej mierze obszarów chronionych i gospodarki ściekowej, poprawy jakości wód dla wskaźników fizykochemicznych i chemicznych, a także efektywniejszego ograniczania dopływu zanieczyszczeń, co ma ogromne znaczenie dla utrzymania i osiągnięcia dobrego stanu wód.
 

Nie bądź obojętny! Zabierz głos w sprawie wody
 
W półrocznych konsultacjach społecznych projektów IIaPGW, trwających od 14 kwietnia do 14 października 2021 roku, ogłoszonych przez Ministra Infrastruktury i realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, może wziąć udział każda zainteresowana osoba, firma lub organizacja. Oznacza to, że każdy ma możliwość zabrania głosu, a tym samym może mieć wpływ na to, w jaki sposób osiągany będzie, a następnie utrzymywany dobry stan wód. Po zakończeniu półrocznych konsultacji społecznych oraz procedury legislacyjnej, plany gospodarowania wodami zostaną przyjęte w formie rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.
 
Informacje o tym, jak wziąć udział w konsultacjach społecznych projektów IIaPGW dla 9 obszarów dorzeczy w Polsce dostępne są na stronie: www.apgw.gov.pl/konsultacje.

Zapis spotkania konsultacyjnego IIaPGW oraz prezentacje prelegentów znajdują się na stronie: https://apgw.gov.pl/pl/Kielce-1805

 
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK