IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Warszawie

13 majaa 2021 r.

13 maja w Warszawie odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania na obszarach dorzeczy - IIaPGW, na którym omówiono najistotniejsze problemy i wyzwania regionu wodnego Środkowej Wisły oraz przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie celów środowiskowych.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to jedne z najważniejszych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, których projekty są opracowywane co 6 lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zawierają zestawy działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód i ekosystemów od nich zależnych, umożliwiając jednoczesne korzystanie z nich w sposób zrównoważony. Stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Projekty IIaPGW zostały przygotowane dla dziewięciu obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej.
 
- Od 14 kwietnia trwa proces konsultacji społecznych drugiej aktualizacji Planów gospodarowania wodami. Za sprawą konsultacji możemy przybliżyć społeczeństwu nie tylko tematykę związaną z gospodarowaniem wodami, ale także dać możliwość wypowiedzi każdemu z interesariuszy. Dzięki temu dokumenty będą mogły być wykorzystane nie tylko przez Wody Polskie, ale także przez wszystkich zainteresowanych, którzy swoimi działaniami prośrodowiskowymi przybliżają stan wód do osiągniecia celów środowiskowych. Bardzo zależy nam, aby społeczeństwo zrozumiało, że od prawidłowo funkcjonującej gospodarki wodnej zależy jakość ich życia - powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Dyrektor Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Stan wód regionu wodnego Środkowej Wisły – problemy i wyzwania
 
Region wodny Środkowej Wisły to największy terytorialnie region wodny kraju. Ze względu na występowanie obszarów, gdzie wody podziemne pozbawione są izolacji poziomów, na których występują jej zasoby, niektóre miejsca związane z doliną Wisły nie umożliwiają ich odpowiedniej ochrony. Lokalnie na stan wód podziemnych wpływa wysoko uprzemysłowiona aglomeracja warszawska. Jednym z kluczowych problemów w regionie wodnym Środkowej Wisły są zanieczyszczenia jezior i zbiorników wodnych, związane z presjami antropogenicznymi, w tym zbiornika wodnego w Sulejowie, który w związku z dopływem dużej ilości biogenów ze zlewni bezpośredniej i rzek zasilających zbiornik, narażany jest na skutki eutrofizacji wód – zakwity glonów i sinic. W tym regionie wodnym podobny problem dotyczy jezior, które są narażone na zanieczyszczenia związane z intensywnym rozwojem turystyki i rekreacji. Wpływ na zasoby wód powierzchniowych i dostępność wód podziemnych mają również odwodnienia kopalni, skutkujące lokalnym obniżeniem poziomu wód na skutek funkcjonującego w tym regionie przez lata leja depresji.
 
Jednolite części wód powierzchniowych oraz podziemnych, to podstawowe jednostki planistyczne w gospodarowaniu wodami. Problemem większości jednolitych części wód w regionie wodnym Środkowej Wisły są zanieczyszczenia związane z produkcją rolną w obszarze całego regionu wodnego i dorzecza. Przekroczenia w odniesieniu do normy dotyczą głównie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - WWA, do których zalicza się ponad 200 związków chemicznych mających działanie nowotworowe i metali ciężkich.

Działania na rzecz poprawy stanu wód i osiągnięcia celów środowiskowych dla regionu wodnego Środkowej Wisły
 
Wykonane badania i analizy w ramach IIaPGW pozwoliły opracować zestawy działań naprawczych, mających na celu złagodzenie skutków wpływu działalności człowieka na środowisko wodne. Dla obszaru wodnego Środkowej Wisły zaplanowano ponad 2 tys. działań naprawczych, których koszt to ponad 5 mld zł, z czego 98% stanowią działania dotyczące jednolitych część wód rzecznych. Zestawy działań zaproponowano dla 376 jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, co stanowi 84% wszystkich jednolitych części wód tego regionu wodnego, z założeniem ich realizacji do 2027 roku.
 
Działania dla wód rzecznych dotyczą w dużej mierze obszarów chronionych i gospodarki ściekowej, a także efektywniejszego ograniczania dopływu zanieczyszczeń, co ma ogromne znaczenie dla utrzymania i osiągnięcia dobrego stanu wód. W tym regionie wodnym istotne są także działania dotyczące jednolitych części wód jeziornych. W ich przypadku konieczna jest weryfikacja programu ochrony środowiska pod kątem poprawy efektywności ograniczania dopływu zanieczyszczeń oraz działania nastawione na kontrolę gospodarowania wodami, a także przeglądy pozwoleń wodnoprawnych. 
 

Nie bądź obojętny! Zabierz głos w sprawie wody
 
W półrocznych konsultacjach społecznych projektów IIaPGW, trwających od 14 kwietnia do 14 października 2021 roku, ogłoszonych przez Ministra Infrastruktury i realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, może wziąć udział każda zainteresowana osoba, firma lub organizacja. Oznacza to, że każdy ma możliwość zabrania głosu, a tym samym może mieć wpływ na to, w jaki sposób osiągany będzie, a następnie utrzymywany dobry stan wód. Po zakończeniu półrocznych konsultacji społecznych oraz procedury legislacyjnej, plany gospodarowania wodami zostaną przyjęte w formie rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.
 
Informacje o tym, jak wziąć udział w konsultacjach społecznych projektów IIaPGW dla 9 obszarów dorzeczy w Polsce dostępne są na stronie: www.apgw.gov.pl/konsultacje.
 
Zapis spotkania konsultacyjnego IIaPGW oraz prezentacje prelegentów znajdują się na stronie: https://apgw.gov.pl/pl/Warszawa-1305

 

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK