Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Szczecinie w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym i gospodarowania wodami

11 majaa 2021 r.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk wziął 11 maja 2021 r. udział w spotkaniu konsultacyjnym, które dotyczyło aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) oraz II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW).
Spotkanie odbyło się w celu skoordynowania procesu konsultacji dwóch planów dotyczących gospodarki wodnej. Ułatwi to dojście do wspólnych wniosków i zbudowanie, na podstawie uwag i opinii społeczeństwa, wspólnych rozwiązań poprawiających ustalenia zaproponowane w obu projektach planów. Zaplanowano jeszcze dwa takie spotkania – w Łodzi 17 maja i w Gdańsku 25 maja.

- Priorytetem rządu jest walka z negatywnymi konsekwencjami ekstremalnych zjawisk naturalnych, w tym w szczególności ze skutkami powodzi. Z tego powodu szczególną wagę przykładamy do opracowania strategicznych dokumentów planistycznych oraz realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom powodzi w Polsce – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Konsultacje społeczne dotyczące projektów aktualizacji Planów zarządzania ryzykiem powodziowym trwają od 22 grudnia 2020 r. Dzisiejsze spotkanie w Szczecinie było 23 z 28 zaplanowanych. W spotkaniach konsultacyjnych dotychczas uczestniczyło już ponad 1500 osób.
 
Konsultacje społeczne II aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy trwają od 14 kwietnia 2021 r. do 14 października 2021 r. Spotkanie w Szczecinie stanowiło inaugurację cyklu 15 spotkań regionalnych poświęconych II aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
 
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) i plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW) są jednymi z najważniejszych dokumentów planistycznych dotyczących gospodarki wodnej. Dzięki obecnie prowadzonym konsultacjom zaktualizowane plany będą spójne względem siebie oraz komplementarne względem pozostałych dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej – m.in. planu przeciwdziałania skutkom suszy, planów utrzymania wód, programu przeciwdziałania niedoborowi wody oraz programów rozwoju dróg wodnych.
 
W ramach aPZRP planuje się działania na 6 obszarach dorzeczy: aktualizacji podlegają plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla 3 obszarów dorzeczy – Wisły, Odry i Pregoły. Natomiast dla kolejnych 3 – Niemna, Łaby i Dunaju plany opracowywane są po raz pierwszy. Łącznie zaplanowano ponad 1100 działań na kwotę ponad 29 mld zł, w tym dla obszaru dorzecza Odry 251 działań na kwotę ok. 12,8 mld złotych nie wliczając w to działań ograniczających ryzyko spowodowane powodzią od strony morza.
 
Natomiast w ramach aPGW dla 9 obszarów dorzeczy zaproponowano 169 działań do realizacji na poziomie krajowym – wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wspierających ochronę stanu wód. W katalogach działań odnoszących się do każdej kategorii wód, do realizacji na potrzeby poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, zaprojektowano 125 różnych grup działań. Koszty wdrożenia działań, zawartych w projektach aPGW dla 9 obszarów dorzeczy, na obszarze całego kraju oszacowano na kwotę prawie 26 mld zł w ciągu lat 2022-2027, natomiast koszty zestawu działań dla obszaru dorzecza Odry oszacowano na poziomie nieco ponad 9 mld zł.Artykuł dostępny również na stronie Ministerstwa Infrastruktury:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym-i-gospodarowania-wodami


Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK