Zabierz głos w sprawach wody! Ruszają konsultacje IIaPGW

14 kwietnia 2021 r.

Minister Infrastruktury oraz Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapraszają do udziału w półrocznych konsultacjach społecznych aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - IIaPGW. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu oraz okazja dla wszystkich do wpłynięcia na kierunek gospodarowania wodami także w najbliższej okolicy.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to jedne z najważniejszych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, opracowywanych przez PGW Wody Polskie. Stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi.

Plany przygotowywane są w cyklach 6-letnich, obecnie opracowywana jest ich druga aktualizacja.
Te kluczowe dokumenty planistyczne odnoszą się do 9 obszarów dorzeczy w Polsce: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej. Zawierają również rekomendacje działań dla wszystkich jednolitych części wód, obejmujących: zbiorniki wód stojących - jeziora, stawy, oczka wodne, rzeki, potoki, strumienie, przybrzeżne fragmenty wód morskich i wody podziemne.

– Przygotowaliśmy kompleksowy projekt planów gospodarowania wodami na 9 obszarach dorzeczy. To kluczowy dokument planistyczny obok planu przeciwdziałania skutkom suszy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym, opracowywany przez PGW Wody Polskie. Zawiera blisko 170 propozycji działań, których celem jest utrzymanie i poprawa stanu wód w najbliższych latach, ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za ich wdrożenie. Rozpoczęcie konsultacji społecznych otwiera możliwość szerokiego spojrzenia społecznego na gospodarowanie wodami w naszym kraju – powiedział Paweł Rusiecki, Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.


Jak konsultujemy?

Konsultacje społeczne potrwają 6 miesięcy, od 14 kwietnia 2021 r. do 14 października 2021 roku. Na podstawie art. 39 par. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz na podstawie art. 319 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Zgłosić uwagę, a tym samym wziąć udział w konsultacjach, można również:

wypełniając ankietę on-line na stronie: www.apgw.gov.pl/ankieta,

wysyłając wiadomość e-mail na adres: konsultacje@apgw.gov.pl lub apgw@mi.gov.pl,

pisemnie, w miejscu udostępnienia dokumentów planistycznych, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa,

pisemnie, przesyłając uwagi na adres Ministerstwa Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa,

ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.


Spotkania on-line w 15 miastach

W ramach ogólnopolskich konsultacji społecznych zostanie zorganizowanych 15 spotkań w formule on-line, a ich gospodarzami będą następujące miasta: Szczecin, Warszawa, Łódź, Kielce, Olsztyn, Gdańsk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kraków, Gliwice, Wrocław, Bydgoszcz, Poznań i Zielona Góra. Ze względu na panującą pandemię planowane terminy i formuła spotkań mogą ulec zmianie.

Aktualne informacje o projekcie i konsultacjach społecznych dostępne są na stronach www.apgw.gov.pl/konsultacje i www.gov.pl/web/infrastruktura, a także w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i jednostkach terenowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK