Ruszyły półroczne konsultacje społeczne II aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry

23 marca 2021 r.

Dorzecze Odry łączy Czechy, Polskę i Niemcy, które koordynują na tym obszarze politykę wodną. Trwające konsultacje społeczne II aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry to zwieńczenie wielomiesięcznych prac i spotkań roboczych, w których uczestniczą przedstawiciele Wód Polskich.


Celem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) jest utrzymanie oraz poprawa środowiska wodnego oraz osiągnięcie dobrego stanu wód. Istotnym dokumentem do jego realizacji w dorzeczu Odry jest skoordynowany plan gospodarowania wodami dla całego dorzecza.
Efektem współpracy Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec będących stronami Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ), było ukończenie w marcu 2010 roku pierwszego, a w marcu 2015 drugiego Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (MODO). RDW przewiduje weryfikację i aktualizację planów co sześć lat, tak aby można było odpowiednio dostosowywać planowanie i programy działań do aktualnego stanu wód oraz ustalonych celów środowiskowych.
Zakończenie prac nad projektem II aPGW dla MODO otworzyło drogę dla półrocznych konsultacji społecznych dokumentu, które potrwają od 22 marca do 22 września 2021 roku. Uwagi można składać drogą elektroniczną na adres Sekretariatu MKOOpZ: sekretariat@mkoo.pl lub pisemnie, drogą pocztową, na adres: Sekretariat MKOOpZ, ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, 50-381 Wrocław. Więcej informacji: http://www.mkoo.pl.
Pracownicy Wód Polskich biorą czynny udział w pracach i spotkaniach trzech grup roboczych Komisji, w trakcie których m.in. koordynowane są planowane działania i wyznaczenie jednostek administrowania wodami, a także porównywane wyniki monitoringu i ocena stanu wód.
Dorzecze Odry wraz z dorzeczem Wisły stanowi najważniejszą oś działań PGW Wody Polskie, zarówno na etapie planistycznym, jak i inwestycyjnym, a troska o dobry stan jego wód oraz zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego i suszowego to najważniejsze elementy działań Gospodarstwa. Prace planistyczne na rzecz międzynarodowej strategii w gospodarowaniu wodami dla dorzecza Odry to modelowy przykład korzyści ze współpracy na rzecz wód.


Projekt: http://www.mkoo.pl/show.php?fid=7447&lang=PL

Mapy: http://www.mkoo.pl/show.php?fid=7446&lang=PLMiasto Frankfurt i Słubice oraz widok na Odrę graniczną z lotu ptaka. Fot. PixabayKorzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK