Presje antropogeniczne, ich wpływ na stan wód powierzchniowych oraz ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych

28 lipca 2020 r.

Ramowa Dyrektywa Wodna obliguje państwa członkowskie UE m.in. do tego, aby cyklicznie (co 6 lat) dokonywać przeglądu wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Chodzi o to, aby ustalić źródła presji oraz ich wpływ i oddziaływanie na wody.

W bieżącym cyklu planistycznym zadanie to zostało zrealizowane w ramach opracowania pn.: ,,Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych” w okresie od sierpnia 2019 r. do czerwca 2020 r.
Celem pracy było wykonanie analizy presji antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód powierzchniowych dla każdej z 4240 zaktualizowanych jednolitych części wód powierzchniowych (aJCWP). Przeprowadzona została ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w każdej aJCWP z uwzględnieniem obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy Prawo Wodne. W ramach oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną zostały wskazane te jednolite, które nie są w stanie osiągnąć i utrzymać dobrego stanu wód, w tym dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych, lub norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których zostały utworzone obszary chronione.
Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych danych, przeanalizowaniu presji antropogenicznych w każdej aJCWP, zidentyfikowaniu presji znaczących wraz ze wskazaniem prawdopodobnego źródła tych presji oraz dokonaniu oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zostały zidentyfikowane aJCWP spełniające uwarunkowania do wskazania derogacji z art. 4.5 RDW
w ramach II aktualizacji planów gospodarowania wodami.
W trakcie pracy eksperci przeanalizowali bardzo dużą ilość danych, na podstawie których wykonali obliczenia i dokonali analiz dla wszystkich 4240 aJCWP (3116 rzecznych, 1068 jeziornych, 45 zbiornikowych, 7 przejściowych i 4 przybrzeżnych).
W wyniku przeprowadzonych  analiz wszystkich aJCWP uzyskano m.in. następujące wyniki:
  1. za zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych uznano:
- 467 aJCWP z 1068 aJCWP jeziornych,
- 2860 aJCWP z 3116 aJCWP rzecznych,
- 4 aJCWP z 4 aJCWP przybrzeżne,
- 7 aJCWP z 7 aJCWP przejściowe,
- 44 aJCWP z 45 aJCWP zbiornikowych.
  1. presje znaczące wywierane są na:
- 574 aJCWP z 1068 aJCWP jeziornych,
- 2959 aJCWP z 3116 aJCWP rzecznych,
- 4 aJCWP z 4 aJCWP przybrzeżne,
- 7 aJCWP z 7 aJCWP przejściowe,
- 45 aJCWP z 45 aJCWP zbiornikowych.
Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych analiz zostały przygotowane w formie opisowej, zestawień statystycznych, wykresów z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, regiony wodne oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej. Dla lepszego zobrazowania otrzymanych wyników zostały przygotowane również mapy.
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK