Podsumowanie webinaru dotyczącego Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej

8 lipca 2020 r.

10 czerwca 2020 r. odbył się webinar zorganizowany w ramach konsultacji społecznych projektu Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, w którym wzięło udział blisko 200 osób.

Otwarcia webinaru, w imieniu Anny Moskwy, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dokonała Monika Butryn-Niemiec, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Następnie gości powitał Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, odpowiedzialnego za realizację Projektu Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej. Przybliżył on uczestnikom miejsce dokumentu w planistyce gospodarowania wodami. Zwrócił również uwagę, że jest to kolejny krok na drodze aktualizacji planów gospodarowania wodami, podstawowego dokumentu gospodarki wodnej, w którym określona będzie wizja gospodarki wodnej na kolejny sześcioletni cykl. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną konieczne jest zapewnienie udziału społeczeństwa już na etapie tworzenia dokumentów planistycznych.  Projekt Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej ma na celu zidentyfikowanie i sklasyfikowanie wszystkich problemów, przede wszystkim  tych utrudniających utrzymanie lub osiągnięcie celów środowiskowych, jak również czynników powodujących ich występowanie.
„Plany gospodarowania wodami to nie tylko dokument prezentujący wizję gospodarki wodnej, kierunki działań i strategiczne pomysły na gospodarkę wodną, to również bogaty zasób wiedzy o tym, w jakim stanie jest nasze środowisko wodne, w jaki sposób z wód korzystamy. Jaki wpływ na wody ma nasza codzienna działalność – człowieka i poszczególnych sektorów gospodarki. Plany gospodarowania wodami stają się swego rodzaju ukoronowaniem prac, które prowadzone są przez szerokie grono ekspertów w okresie sześcioletniego cyklu.  Głos społeczeństwa pozwala nam podjąć decyzje nie tylko w oparciu o nasze założenia, ale ukierunkować je zgodnie z potrzebami, z wizją społeczeństwa. Dlatego udział w tworzeniu Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej jest tak istotny. Jego celem jest jak najlepsze przygotowanie podwalin pod plany gospodarowania wodami i opracowanie programu działań, które doprowadzą nasze wody wszystkich kategorii: rzek, jezior, wód przybrzeżnych i przejściowych, do stanu określanego w naszych przepisach (w ślad za Ramową Dyrektywą Wodną) jako dobrego, możliwie jak najbardziej zbliżonego do naturalnego” – tłumaczył Dyrektor Przemysław Gruszecki.
W dalszej części webinaru zaprezentowano ciąg prezentacji składających się na projekt Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy. Rozpoczął dr Marcin Pchałek, z firmy CDM Smith, który przedstawił cele, założenia i koncepcje metodyczne struktury przygotowanego dokumentu. Po tym wprowadzeniu kolejni eksperci referowali następujące obszary tematyczne: dr Daniel Gebler omówił temat ochrony jakościowej wód powierzchniowych i podziemnych skupiając się na poszczególnych istotnych problemach zidentyfikowanych na terenie kraju, jak również zaprezentował strukturę istotności problemów w poszczególnych dorzeczach. Po nim głos zabrał dr Paweł Prus, który omówił zmiany morfologiczne wód powierzchniowych. Temat ochrony stanu ilościowego wód powierzchniowych i podziemnych zreferowała dr Sylwia Horska-Schwarz. Następnie aspekty prawno-organizacyjne i społeczne przedstawił dr Marcin Pchałek. Po nim głos zabrał Piotr Rak, który przeanalizował problemy ekonomiczne i finansowe Przeglądu.
W trakcie webinaru uczestnicy mogli zgłaszać swoje pytania za pośrednictwem czatu. Prelegenci starali się na bieżąco udzielać odpowiedzi. Na zakończenie dyskutowano o specyfice prac utrzymaniowych, katalogu dobrych praktyk i inwestycjach, krajowym programie renaturyzacji wód powierzchniowych, odstępstwach od celów środowiskowych planowanych inwestycji oraz aspekcie analizy presji. Wszystkie zgłoszone, w trakcie trwania webinaru, pytania będą traktowane jako element konsultacji społecznych. Do czerwca Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otrzymało 50 komentarzy i uwag, do których będzie się odnosiło na dalszym etapie prac nad projektem. Pod uwagę zostaną wzięte wszystkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji wnioski.
Na zakończenie webinaru podano wyniki ankiety, w której brali udział uczestnicy spotkania. Odpowiadali oni na pytanie, jaki problem gospodarki wodnej uznają za najbardziej istotny. I tak, 41 proc. ankietowanych uznało, że najważniejsza jest ochrona jakościowa wód powierzchniowych i podziemnych. 34 proc. odpowiedziało: ochrona stanu ilościowego wód powierzchniowych i podziemnych. 14 proc. wskazało na aspekty prawno­organizacyjne. 7 proc. uznało, że kluczowe są zmiany morfologiczne wód powierzchniowych. Jako najmniej istotne uznano aspekty ekonomiczno­finansowe, wskazało je 3 proc. ankietowanych.
Wykonanie Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarach dorzeczy wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi wypełnienie wymagań obowiązujących regulacji, tj. art. 319 ust. 4 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). Przygotowanie Przeglądu jest jednym z kluczowych elementów opracowywania, przeglądu i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce.
18 czerwca 2020 r. zakończyły się ogłoszone przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przy współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, półroczne konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: Projekt Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy. Trwają dalsze prace zmierzające do opracowania II aktualizacji planów gospodarowania wodami.

Materiały do pobrania:
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK