Programy wspomagające małą retencję

5 majaa 2020 r.

Obecnie uruchomione zostały trzy programy krajowe, których celem jest wspomaganie małej retencji na terenach wiejskich i miejskich. Wyjaśniamy, dla kogo są przeznaczone i które z nich wiążą się z możliwością uzyskania dofinansowania.

  • Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura”  jest to konkurs dla samorządów ogłoszony pod koniec kwietnia b.r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz Ministerstwem Klimatu. Zakłada dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej. W ramach programu nie ma dopłat dla osób prywatnych. Informacje o uruchomieniu naboru, który ma ruszyć w czerwcu b.r. będzie można znaleźć na: nfosigw.gov.pl. Więcej informacji o programach adaptacji do zmian klimatu na lata 2019-2021: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska
W czerwcu tego roku również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma uruchomić kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji miejskich zwiększających ilość retencjonowanej wody. Na realizacje programu jest przeznaczone 60 milionów złotych. Obecnie w Polsce realizowane są 44 projekty, które mają przeciwdziałać zmianom klimatu na łączną kwotę dofinansowania unijnego ponad 1 mld złotych. Informacje: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

  • Modernizacja gospodarstw rolnych  –  obszar nawadniania w gospodarstwie, jest to program dopłat do nawodnień dla gospodarstw rolnych realizowany przez ARMiR.
To program przeznaczony dla rolników. Dzięki niemu właściciele gospodarstw mogą sfinansować m.in. budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi do 100 tys. zł.

Czas na składanie wniosków przez rolników jest wydłużony do 20 lipca 2020 roku. Dokumenty aplikacyjne są dostępne pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

Wody Polskie będą wspomagać realizację programu, szkoląc konsultantów wyznaczonych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Po to, by ułatwić rolnikom przygotowanie dokumentacji wodno-prawnej wymaganej przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę urządzeń do nawadniania gospodarstw rolnych.

  • Retencja korytowa - Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych jest realizowany przez Wody Polskie. Uwaga! W ramach tego programu nie ma dopłat. Inwestycje są planowane i finansowane z budżetu przeznaczonego na ten cel w wysokości 154,7 mln zł (na okres trzech lat). W tym roku planowane są prace na kwotę 60 mln zł. Program jest działaniem międzyresortowym, realizowanym wraz z Ministerstwem Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników. Ma objąć 16 województw w Polsce. Celem jest przywrócenie dwufunkcyjności urządzeń melioracyjnych, co zapewni retencję wód na użytkach rolnych w okresach suszy. Więcej na: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1045-mala-retencja-w-terenie-skutecznie-walczy-ze-skutkami-suszy-rolniczej
Działania na rzecz magazynowania wody prowadzą także WFOŚiGW i samorządy lokalne.

W województwie łódzkim, szczególnie narażonym na problem suszy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznacza 4 miliony złotych na dofinansowanie retencji w ramach priorytetowego programu „DESZCZÓWKA – Gromadzenie wód opadowych”. Dzięki niemu zainteresowane osoby będą mogły uzyskać do 5 tys. zł na zasiew łąk kwietnych i budowę małych zbiorników retencyjnych.

Ważne! W wielu gminach są realizowane programy samorządowe, dofinansowujące działania pro-retencyjne. Także dla osób prywatnych, jak np. dofinansowanie do zbiorników na deszczówkę.

Pro-retencyjne działania swoich mieszkańców wspierają m.in. Warszawa, Wrocław, Gdynia, Sosnowiec, Gdańsk i Choroszcz. Szczegółowych informacji na temat funkcjonujących programów pro-retencyjnych oraz dofinansowania działań wspomagających m.in. łapanie deszczówki należy szukać na właściwych dla swojego miejsca zamieszkania stronach internetowych urzędów miast lub gmin.

źródło: www.wody.gov.pl/
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK