Warsztaty merytoryczne realizowane w ramach zamówienia pn. „Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych”

24 stycznia 2020 r.

9 stycznia w Warszawie odbyły się warsztaty merytoryczne, których celem była prezentacja prac wykonanych na obecnym etapie w ramach opracowania Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych (KPRWP), a w szczególności analiz i wniosków z przeprowadzonej priorytetyzacji obszarów do renaturyzacji wód rzecznych, jeziornych, przybrzeżnych i przejściowych oraz przedstawienie wyników badań pilotażowych. Program warsztatów obejmował trzy sesje, w ramach których zespół Multiconsult Polska, Wykonawca realizujący zadanie dla PGW WP, zaprezentował szeroki zakres analiz i wyników przeprowadzonych prac.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele ministerstw, jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie, parków narodowych, krajobrazowych, firm projektowych, nadleśnictw, stowarzyszeń oraz fundacji, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, instytutów naukowo-badawczych, uczelni państwowych. Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem, organizator spotkania zadbał o możliwość uczestniczenia w warsztatach online. 
 
Jednym z punktów programu warsztatów była dyskusja w szerokim gronie interesariuszy na temat roli KPRWP i kierunków dalszych działań. Oscylowała ona m.in. wokół zagadnień związanych z instrumentami niezbędnymi do wdrożenia KPRWP i działaniami renaturyzacyjnymi oraz roli współpracy różnych interesariuszy w zakresie wdrażania tych działań.
 
Szczególną uwagę uczestnicy warsztatów zwrócili na konieczność uwzględnienia powiązań pomiędzy obecnie opracowywanymi programami dotyczącymi kwestii suszy i retencji, jak również ujęcia KPRWP w planowanych programach, w tym aktualizacji planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Ponadto podkreślono istotę działań edukacyjnych, potrzebę propagowania wiedzy oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników PGW WP, zwłaszcza z zakresu Katalogu Dobrych Praktyk oraz powstającego KPRWP. Uczestnicy warsztatów wskazali również na konieczność upowszechniania wiedzy na temat renaturyzacji wśród różnych grup. Dostrzeżono również wzrastającą świadomość społeczną dotyczącą konieczności poprawy jakości ekosystemów, co może stanowić istotne wsparcie przy renaturyzacji rzek w skali lokalnej w całym kraju.
 
Z myślą o uczestnikach spotkania została przygotowana elektroniczna ankieta, którą można było wypełnić w dniu warsztatów. Miała ona charakter edukacyjny i stanowiła wstępne narzędzie zgłaszania uwag na temat rzek i obszarów, które uczestnicy chcieliby zgłosić do renaturyzacji. Ankietę wypełniło 33 uczestników, a wyniki zostały przedstawione na zakończenie warsztatów.
 
Ramowy Program Warsztatów do pobrania TUTAJ
Wyniki dyskusji i podsumowanie warsztatów do pobrania TUTAJ
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK