Ruszyły prace związane z IIaPGW i IIaPWŚK

31 sierpnia 2017 r.

Trwają prace zmierzające do przygotowania i opublikowania drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami i programu wodno-środowiskowego kraju. Konieczność weryfikacji i aktualizacji obu dokumentów wynika z zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej i ustawy Prawo wodne.

W odróżnieniu od poprzednich wersji planów, które były opracowywane dla obszarów 10 dorzeczy, w bieżącym, trzecim już cyklu planistycznym Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (do 31 grudnia 2017 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej) będzie odpowiedzialny za PGW dla 9 obszarów: obszaru dorzecza Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Prace podzielone są na zadnia i prowadzone będą etapowo aż do roku 2021, kiedy zostaną opublikowane finalne wersje dokumentów.
Aktualizacje PGW i PWŚK powinny zostać opublikowane w 2021 roku.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem projekt będzie składać się z 10 głównych zadań:
  1. Usługi wsparcia merytorycznego, kontroli jakości oraz zarządzania projektem,
  2. Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10,
  3. Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy,
  4. Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce,
  5. Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aPWŚK) oraz przeglądem istotnych problemów gospodarki wodnej,
  6. Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych,
  7. Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych,
  8. Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych,
  9. Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju wraz z metodyką,
  10. Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) wraz z metodykami.
W ramach projektu zostaną również przeprowadzone obowiązkowe półroczne konsultacje społeczne, spotkania lokalne i ogólnopolskie. O szczegółach będziemy informowali na naszej stronie.
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK