Logotypy programu Pomoc techniczna, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz flaga Unii Europejskiej

Konsultacje społeczne

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga włączenia wszystkich zainteresowanych stron do aktywnego udziału w jej wdrażaniu, w szczególności w opracowaniu, przeglądzie i uaktualnianiu planów gospodarowania wodami w dorzeczach (aPGW).

W tym celu dla każdego obszaru dorzecza opublikowane są, a tym samym udostępnione do zgłaszania uwag społeczeństwu:

  1. harmonogram i program prac dla tworzenia planu, w tym oświadczenie o konsultacjach do przeprowadzenia, co najmniej trzy lata przed rozpoczęciem okresu, do którego plan się odnosi;
  2. tymczasowy przegląd istotnych zagadnień gospodarki wodnej określonych w dorzeczu (IP), co najmniej dwa lata przed rozpoczęciem okresu, do którego plan się odnosi;
  3. opis projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu, co najmniej rok przed rozpoczęciem okresu, którego plan dotyczy.

W celu zapewnienia aktywnego udziału społecznego i konsultacji można zgłaszać uwagi do ww. dokumentów przez 6 miesięcy.

Po zakończeniu prac planistycznych przez zespoły eksperckie, projekty aPGW zostaną udostępnione publicznie poprzez:

  1. opublikowanie wersji elektronicznych na stronach Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i stronach regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
  2. udostępnienie wersji papierowych w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 w Warszawie i w siedzibach regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

W trakcie półrocznych konsultacji społecznych zainteresowane strony będą mogły zgłaszać uwagi do projektów:

  1. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie www.apgw.gov.pl;
  2. drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
  3. poprzez wypełnienie wersji papierowej formularzy, które będą dostępne w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i siedzibach regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
  4. wypełniając wersje papierowe formularzy, które będą dostępne podczas konferencji i spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu;
  5. zabierając głos podczas konferencji i spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu.

Konsultacje społeczne są podstawową formą rzeczywistego udziału społeczeństwa w planowaniu w gospodarowaniu wodami. Mają one na celu zebranie informacji i opinii na temat udostępnionych dokumentów od wszystkich, których te dokumenty dotyczą. Wszystkie uwagi i opinie zostaną przeanalizowane, a zasadne zostaną uwzględnione podczas opracowywania finalnych wersji planów gospodarowania wodami. Komentarze ekspertów do zgłaszanych zagadnień będą udostępniane na stronie www.apgw.gov.pl.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK