Konsultacje społeczne

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga włączenia wszystkich zainteresowanych stron do aktywnego udziału w jej wdrażaniu, w szczególności w opracowaniu, przeglądzie i uaktualnieniu planów gospodarowania wodami w dorzeczach (aPGW).

W tym celu dla każdego obszaru dorzecza opublikowane są, a tym samym udostępnione do zgłaszania uwag społeczeństwu:

1. Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem planu (konsultacje powinny rozpocząć się co najmniej 3 lata przed rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się plan).
2. Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza (konsultacje powinny rozpocząć się co najmniej 2 lata przed rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się plan).
3. Projekt planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (konsultacje powinny rozpocząć się co najmniej rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan).

Konsultacje społeczne II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy trwały od 14 kwietnia 2021 r. do 14 października 2021 r. Spotkania konsultacyjne odbyły się w 15 miastach w całym kraju. Ich istotą było przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac na m.in. propozycje działań służących osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu wód w naszym kraju. Konsultacje społeczne to najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu IIaPGW oraz okazja dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i użytkowników wód do wpłynięcia na kierunek gospodarowania wodami także w najbliższej okolicy.


W czasie trwania konsultacji II aPGW osoby zainteresowane miały możliwość zapoznania się z dokumentacją planów:


oraz zgłoszenia uwagi w kilku formach:

  • poprzez ankietę online;
  • poprzez wiadomość e-mail na adres: konsultacje@apgw.gov.pl lub apgw@mi.gov.pl;
  • pisemnie, w miejscu udostępnienia dokumentów planistycznych, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;
  • pisemnie, przesyłając uwagi na adres Ministerstwa Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
  • ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

W ramach konsultacji II aPGW złożonych zostało łącznie 1529 uwag. 59% z nich dotyczyło obszaru dorzecza (OD) Wisły, 38% OD Odry, 0,72% OD Pregoły. W przypadku pięciu pozostałych dorzeczy wartości te wynoszą po około 0,26%. Spośród 1529 zebranych uwag uwzględniono 344, z czego 105 częściowo, pozostałe uwagi wyjaśniono.

Raport z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektów II aPGW oraz Zestawienia uwag i odpowiedzi są dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK