Materiały do pobrania


Materiały do pobrania opracowane w ramach III cyklu planistycznego - II aktualizacji planów gospodarowania wodami – IIaPGW na lata 2016 – 2021, znajdują się na stronie: https://www.apgw.gov.pl/pl/III-cykl-materialy-do-pobrania


Materiały do pobrania w ramach II cyklu planistycznego – aktualizacji planów gospodarowania wodami – aPGW na lata 2010 – 2015:
Baza danych i geobaza do aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował zestaw informacji ułatwiających gospodarowanie wodami na obszarach dorzeczy. Załączone materiały mogą ułatwić przygotowanie dokumentacji i wyszukiwanie niezbędnych informacji. KZGW zastrzega jednocześnie, że materiały mają jedynie charakter pomocniczy, a prawnie obowiązującymi dokumentami są zaktualizowane Plany Gospodarowania Wodami opublikowane jako rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.

Udostępnione poniżej materiały powstały na podstawie przyjętych 18 października 2016 r. przez Radę Ministrów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (apgw) i są następstwem zgłoszeń użytkowników wód, którzy szukali źródeł wiedzy łatwiejszych do analizy niż publikacje zamieszczone w Dzienniku Ustaw.

Równolegle z aPGW udostępnione zostały również takie zbiory danych jak: geobaza z danymi przestrzennymi, oraz baza danych z kartami charakterystyk jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej dołożył wszelkich starań, żeby dane zawarte w udostępnionych zbiorach uwzględniały wszystkie informacje z rozporządzeń Rady Ministrów. Należy jednak pamiętać, że wyłączne źródło prawa stanowią apgw opublikowane w Dzienniku Ustaw i tylko na ich podstawie mogą być prowadzone czynności administracyjne i prawne, a udostępnione na niniejszej stronie materiały i zbiory danych mają charakter jedynie pomocniczy.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej nie odpowiada za następstwa prawne powstałe w związku z wykorzystaniem materiałów i zbiorów danych udostępnionych na niniejszej stronie.

Jednocześnie informujemy, iż kontynuowane są prace nad poprawą prezentowania danych w udostępnionych materiałach, w związku z czym wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres: pgw@kzgw.gov.pl

geobaza aPGW (312 MB)

warstwy wektorowe aPGW (Excel, 37 KB)

baza danych aPGW (62,9 MB)

Przeznaczeniem Geoportalu jest wspieranie procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Proces realizacji RDW jest wspomagany w zakresie:

 • gromadzenia i publikowania danych związanych z realizacją RDW, w tym danych, Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami (MKOOpZ),

 • wspomagania procesu raportowania RDW na potrzeby Komisji Wspólnoty,

 • wspomagania procesu konsultacji społecznych,

 • monitorowania zmian wartości wskaźników oraz danych objętych procesem raportowania.

Przejdź do Geoportalu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz z art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) (zwanej dalej ustawą OOŚ), Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w 2009 r. przeprowadził postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowanie z udziałem społeczeństwa dla projektów planów gospodarowania wodami opracowanych dla następujących obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker.

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miała na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych skutków środowiskowych wdrażania poszczególnych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Prognozy oddziaływania na środowisko, opracowane dla projektów planów zawierały informacje, zgodne z art. 51, ust. 2 ustawy OOŚ, dotyczące między innymi przewidywanego znaczącego oddziaływania przedmiotowych dokumentów w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, wodę, krajobraz. Konsultacje społeczne w ramach przedmiotowego postępowania trwały przez okres 21 dni tj. od dnia 21 maja do dnia 11 czerwca 2009 r.

Zgodnie z art. 39 ustawy OOŚ, istniała możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, którą stanowiły:

 1. projekty planów gospodarowania wodami opracowane dla poszczególnych dorzeczy ;

 2. opinie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko;

 3. projekty prognoz oddziaływania na środowisko opracowane dla poszczególnych projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Poniżej zostały umieszczone ostateczne wersje prognoz oddziaływania na środowisko projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker.

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami jest program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK). Dokument ten stanowi realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. PWŚK określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

PWŚK podlega przeglądowi co 6 lat. W związku z tym, w 2014 r. rozpoczęły się prace nad aktualizacją PWŚK. Projekt dokumentu został poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.). Dodatkowo, aPWŚK podlegała półrocznym konsultacjom społecznym (od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.) wraz z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. 

tekst aPWŚK (PDF, 3,4MB)

załączniki do aPWŚK (ZIP, 11,1MB)  

W celu wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa wspólnotowego transponowanych do prawa krajowego opracowana aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddane zostały procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Obowiązek ten wynika z:

 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,

 • Konwencji z dnia 25 lutego 1991 r. o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

W polskim prawodawstwie o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mówi art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1235, z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą OOŚ. W trakcie prowadzonej procedury uzyskano od właściwych organów (tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie) zgodnie z wymaganiami art. 53 ustawy OOŚ, uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Sporządzony projekt aPWŚK wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddane zostały w dniach od 5 do 27 stycznia 2015 r. konsultacjom społecznym. W ramach tego, w dniu 26.01.2015 r. odbyło się w Warszawie spotkanie konsultacyjne, w którym wzięli udział m. in. przedstawiciele administracji państwowej, jednostek naukowych oraz organizacji przyrodniczych.

Zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko dotyczyły głównie wprowadzenia zmian do wskazanych zapisów dokumentu, jego uzupełnienia o dodatkowe elementy, analizy oraz doprecyzowania użytych sformułowań. Z kolei uwagi zgłoszone do projektu aPWŚK zawierały m. in. propozycję zmiany działań w programie działań, bądź dotyczyły kwestii związanych z zastosowanym podejściem do ich wskazywania.

Zgodnie z wymogami art. 58 ustawy OOŚ uzyskano od właściwych organów opinie na temat przedłożonych do konsultacji dokumentów. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Sanitarny oraz Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie pozytywnie zaopiniowali przedmiotowe dokumenty. Natomiast Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku nie przekazał opinii w przedmiotowej sprawie.

Społeczeństwo w ramach prowadzonych konsultacji społecznych mogło zgłaszać swoje uwagi za pomocą:

 • formularza elektronicznego dostępnego na stronie www (www.apgw.kzgw.gov.pl),

 • drogą elektroniczną na adres: konsultacje-apwsk@kzgw.gov.pl,

 • w formie pisemnej na adres KZGW: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa,

 • osobiście do protokołu w siedzibie KZGW.

Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych, treść Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projekt aPWŚK, zostały zmodyfikowane w zakresie odpowiadającym uwzględnionym uwagom. Szczegółowe odniesienie do poszczególnych uwag zaprezentowano w tabeli rozbieżności.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK